torsdag den 15. november 2012

Samarbejdslisten fik 7 mandater og Slotskirkelisten 1 i det nye Menighedsråd i Gråsten.

Slotskirkelsiten fik  godt 15 procent af de gyldige stemmer ved valget og opnåede  at Søren Gülck nu sidder i menighedsrådet for listen i de næste fire år med Hans Peter Toft som supplant. Listens to kandidater opnåede  tredje  og fjerde flest personlige stemmer ved valget med henholdsvis  35 til Hans Peter Toft  34 til Søren Gülck 
Inga Petersen opnåede flest stemmer på Samarbejdslsiten med 142 stemmer  og trak yderligere to  af  de øvrige kandidater med ind i menighedsrådet. Mogens Hansen fik 90 stemmer  og gav derfor stmmer til yderligere et mandat.

503 heraf 3 brevstemmer  ved menighedsrådsvalget og stemmerne fordelte sig med Således:
412 på Samarbejdslisten og 74 på Slotskirkelisten og 17 ugyldige
Stemmerne fordelte sig  på personer på Samarbejdslisten:
1.       Inga Petersen 142 stemmer
2.       Mogens Hansen 90 stemmer
3.       Lis Nielsen 33 stemmer
4.        Jonna Nielsen 23 stemmer
5.       Elisabeth Jessen 24 stemmer
6.       Janette Nielsen 16 stemmer
7.       Claus Levinsen 12 stemmer


Slotskirkelisten :   74 i alt  heraf 5 listestemmer
      8.  Søren Gülck    34 stemmer
            Hans Peter Toft 35 stemmer

onsdag den 3. oktober 2012

Slotskirkelisten er nu afleveret

Gråsten: Slotskirkelisten, afleverede listen med de to kandidater og 10 stillere på kirkegårds kontoret, onsdag formiddag, og den bliver nu prøvet, om navnet  kan godkendes, og opstillede kandidater og stillere både er fra sognet og er medlem af Folkekirken og over 18 år. Der kommer så besked til os inden den 9. oktober om det hel kan godkendes. 

torsdag den 20. september 2012

Skal det blive ved een liste?

Der er menighedsrådsvalg den 13. november 2012, med mindre der i  sognet kun er opstillet én liste, så er det hele afgjort den 2. oktober 2012.

Så er den enlige liste med de derpå nedskrevne  kandidater valgt uden valg  og dette bekendtgøres officielt den 16. oktober 2012. Dette kaldes aftalevalg.  Menighedsrådet forvalter i Gråsten -Adsbøl godt fire millioner, og  har indstillingsret til præsteembedet m.v.  Man har opsyn med kirkegården, Slotskirken. Og arrangerer tiltag for menigheden.

Har du lyst til at have indflydelse på  hvad der er gang i på kirkefronten i Gråsten, så er muligheden der nu, hvis du melder dig som kandidat eller stiller til vores liste "SLOTSKIRKELISTEN"

E-mail: slotslisten@gmail.com


Er tiden løbet fra så kaldte aftalevalg?

OPRÅB!
Gør det menigheden og menighedsrådet  til sløve padder?
Når seksten medlemmer (14 kunne stemme) af Folkekirken møder op til et opstillingsmøde, som har til formål, at opstille en fælles liste for sognet i Gråsten. Hvor der skal vælges 8 personer til menighedsrådet, plus fem  suppleanter. Så tyder det ikke på den helt store interesse for kirkearbejdet i sognet.
Der er 3269 folkekirkemedlemmer i Gråsten Sogn ud af 3892 borgere i sognet, så 84 procent af alle i Gråsten er medlem af Folkekirken og dermed tilknyttet Slotskirken i Gråsten. Men på opstillingsmødet, var der flere, som overfor medlemmer af ”menighedsrådet”, på forhånd havde tilkendegivet, de var villige til at opstille eller genopstille på fælleslisten. Men som ikke var mødt op til mødet. Og således ikke kunne fortælle personligt, hvad de stod for. I øvrigt var det også nogle af de samme, som var blevet borte fra orienteringsmødet 14 dage forinden, på Den gamle Kro, hvor man netop udskød valget af kandidater, til den fælles liste, til den 19. september i Slotskirken. Fordi nogle ikke var tilstede ved dette møde.
Et og andet kunne tyde på, selvom man gerne vil forsætte, eller lader sig ny opstille, så er interessen, alligevel begrænset, når man hver gang vælger, at deltage i noget andet, den pågældende aften. Man kunne måske frygte for samme indstilling til møderne i menighedsrådet efterfølgende.  Udebliver man så også her, eller går ud efter nogen tid? Det menighedsråd, der blev valgt, opstillet - sidste gang har haft flere udtrædelser -udskiftninger og omrokeringer, i den forløbne fire års periode.
Vi så i Egernsund sogn, hvordan et manglende engagement i blandt det brede flertal af folkekirkemedlemmer førte til et menighedsråd, som kom i ufred med sig selv og præsten, forholdet blev skævvredet , fordi man måske ikke viste hvad de enkelte stod for.
Er der medlemmer af Folkekirken i Gråsten, som hører til Gråsten Sogn, som kunne ha´ lyst og interesse i at stille op på en særskilt liste, Slotskirkelisten, for at fremme engagementet for det kirkelige arbejde i Gråsten? Hvis det er tilfældet, så giver det i første omgang mulighed for at få menigheden engageret i menighedsrådsvalget. Når der kun er én liste bliver der ikke noget valg. Og ingen menighedsrådsvalgopstillede får prøvet deres kandidatur/ mandat . Men glider automatisk ind i menighedsrådet, opstillet af en meget spinkel skare.
Interesserede både stillere og kandidater kan henvende sig på mail: slotslisten@gmail.com , så kan vi mødes hvis der er stemning for det, til et opstillingsmøde. Sidste frist for aflevering af opstillingsliste er den 2. oktober klokken 19.00. Så tøv ikke hvis du har interesse i det.